Kvalitet, Miljö, Hållbarhet

Sedan 2016 ingår Nytello i Swedolkoncernen. Ett av Swedolkoncernens strategiska mål är att vara ett genuint hållbart företag. Vägen dit går via effektiv logistik, engagerade medarbetare, hållbara produkter och ansvar för arbetsförhållandena i leverantörskedjan. En mer detaljerad beskrivning av vårt hållbarhetsarbete finns på swedol.com/hallbarhet.

Vi är ISO 9001- och ISO 14001-certifierade. Våra butiker omfattas ej i certifikatet. Detta innebär att våra huvudprocesser är dokumenterade och styrs mot mätbara mål. Vi är måna om människa och miljö genom hela kedjan av produktion och distribution av våra produkter. Därför arbetar vi med våra produkter ur många perspektiv såsom säkerhet, miljö och socialt ansvar.

Socialt ansvar

Vi på Swedol är måna om människa och miljö i hela produktions- och distributionskedjan. Vi arbetar för att produktionen av våra arbetsplagg och andra produkter sker under tillfredsställande förhållanden. 2008 blev Swedol medlem i Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), ett näringslivsdrivet initiativ för företag som arbetar med att förbättra arbetsvillkoren i produktionskedjan.

Den gemensamma uppförandekoden bygger på ILO:s konventioner till skydd för arbetares rättigheter, FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Följande huvudområden ingår:
1. Rätt till facklig anslutning och till kollektiv förhandling
2. Lön och ersättning
3. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
4. Särskilt skydd för unga arbetare
5. Förbud mot tvångsarbete
6. Etiskt affärsbeteende
7. Förbud mot diskriminering
8. Arbetstid
9. Förbud mot barnarbete
10. Lagliga anställningskontrakt
11. Miljöskydd

Medlemskap i Amfori BSCI-systemet innebär att vi åtar oss att arbeta för kontinuerliga förbättringar på leverantörernas fabriker tillsammans med leverantörerna. Godkända tredjeparts-revisorer kontrollerar fabrikerna i högriskländer i enlighet med givet protokoll och rapporterar till Amfori BSCI.

Kemikalier i varor och REACH
REACH är en förordning som trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007. REACH är den engelska förkortningen för: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, i svensk översättning. Syftet är att skaffa sig kunskap om och kontroll över farliga kemikalier som importeras eller redan finns på den europeiska marknaden. Mer information om REACH finns på Kemikalieinspektionens och ECHA:s hemsidor: www.kemi.se och www.echa.europa.eu.

Swedol arbetar kontinuerligt tillsammans med RISE, Kemikaliegruppen, leverantörer och branschorganisationer för att säkerställa att varken användare eller personal utsätts för risker vid produktion, hantering eller användning av våra produkter. En viktig del av Swedols arbete med begränsning av oönskade kemikalier är vår kemikaliebegränsningslista. I dokumentet anges ämnen och substanser som inte får förekomma eller är begränsade i våra varor. Begränsningslistan uppdateras kontinuerligt och utgör en viktig del i våra leverantörsavtal. Leverantörerna förbinder sig att följa begränsningslistan och varorna kontrolleras regelbundet.

Öko-Tex®
Oeko-Tex standard 100 är världens ledande humanekologiska märkning för textila varor. Produkterna har testats för skadliga ämnen och har godkänts av testinstitut anslutna till Oeko-Tex. De artiklar i vårt sortiment som är OekoTex certifierade är märkta med Oeko-Tex-logga, se i katalogen eller Swedols hemsida. Läs mer om Oeko-Tex på deras hemsida, www.oeko-tex.com.

Förpacknings- & Tidningsinsamlingen (FTI)
Swedol är medlem i FTI som hjälper oss att uppfylla producentansvaret för insamling och återvinning när det gäller alla typer av förpackningar och materialslag. Producentansvaret är reglerat i Förpackningsförordningen (2014:1073) som har sin grund i EU:s förpackningsdirektiv.

Välkommen att kontakta Swedols kvalitets- & miljöchef om du vill ha mer detaljerad information på tel: 020-71 20 10 eller info@grolls.se.